An Unique Consultancy Specialising in Personal Development & Market Research

Videos

The Story of A Black Dot

on May 30, 2017

(English Caption Below) Chấm đen trên tờ giấy trắng – Một câu chuyện đáng suy ngẫm về lối sống tích cực. Đây cũng là điều mà KF Group mong muốn chia sẻ với mọi người. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? ————- Black dot on a white paper – An inspiring story about a positive lifestyle. This is also what KF Group would like to...

Read More